Trosbekännelser

Trosbekännelse förekommer inom ett flertal religioner. Man skulle kunna säga att trosbekännelse, oavsett religion, har en slags teambildande karaktär. De troende kan bekänna sin tro offentligt, ofta i kyrkorummet eller motsvarande för andra religioner.

 

Funktioner som en trosbekännelse har
Gemenskapen inom en tro bekräftas och uttrycks genom exempelvis ett kollektivt reciterande av trosbekännelsen inom ramen för gudstjänsten. Den innefattar och sammanfattar troslärans essens och de viktigaste punkter den bygger på. Den är en avsiktsförklaring, de troendes uttalade avsikt att leva i enlighet med den trosbekännelse man uttalar sin tro på. Särskilt viktigt och avgörande då kyrkliga ämbetspersoner invigs och jämförbara officiella representanter inom andra religioner. Den har en avgränsande och exkluderande funktion gentemot andra konfessioner och övertygelses, genom de specifika läror som ingår i en trosbekännelse för en viss tro. En trosbekännelse anger ett rättesnöre för tolkningen av dessa olika trosläror, som oftast finns stadfästa i Heliga skrifter som för var tro och trosbekännelse relatera till viss religion. Till nackdelarna är att människor, nationer som befinner sig i konflikt med varandra kan nyttja trosbekännelsen som överlägsen andras trosbekännelse. På sätt sås split och splittring, istället för frid och fred.

 

Shahadah
Shahadah är den muslimska trosbekännelsen. Den är en del av en de fem pelare islam sägs vila på. Ordet shahada härleds från verbet shahida som betyder att observera, att vittna om, eller intyga. Den lyder i korta versionen: det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds sändebud.

 

Shema Yisrael
Shema Yisrael, Sh’ma Yisroel eller bara Shema är den judiska trosbekännelsen. Den används i alla judiska böner och gudstjänster och som framhäver judendomens monoteism. Att recitera trosbekännelsen två gånger dagligen är ett religiöst bud kallad mitzvah, som också betyder god gärning. Jesus, som var jude, reciterade Shema Yisrael i Markusevangeliet 12:29.

De första orden lyder: Hör, o Israel, Herren är er Gud, Herren är en.

 

En varmare trosbekännelse
Den kristna trosbekännelsen fick en varmare innebörd genom sången Jag tror på en Gud. Texterna är återgivna i samband med den här Youtube-videon.